کلمه کلیدی: خوروی پیکان وانت ‌و اقلام آن کامل در آتش سوخت