کلمه کلیدی: خودسوزی مرد پس از شنیدن جواب منفی از زن صیغه‌ای