کلمه کلیدی: خلأ تفکر جهادی و عدم حمایت از تولید مهمترین عامل گوشه نشینی اقتصاد مقاومتی شده است