کلمه کلیدی: خطای راهبردی عراق در محاصره آبادان / فرمانی که شاه کلید پاتک های بزرگ علیه صدام شد