کلمه کلیدی: خصوصی سازی به معنای واقعی در حال حاضر شکل نگرفته است