کلمه کلیدی: خبرنگاران و فضای مجازی
  • به بهانه هفدهم مرداد، روز خبرنگار

    خبرنگاران و فضای مجازی

    هرساله به بهانه هفدهم مرداد روز خبرنگار، علاوه بر گرامیداشت این حرفه و خبرنگاران، یادداشت های مختلفی هم درباره اهمیت کار خبرنگاران، سختی های کار و مطالبات آنان و ... منتشر می شود، که همه آنها مهم و به جای خود، قابل تامل و پیگیری است، اما این کمترین در این یادداشت بنا دارم تا با نگاه به شرایط کنونی جامعه، به یکی از الزامات مهم خبرنگاری به روز، و به طور مشخص، حضور و فعالیت در فضای مجازی سخن بگویم .