کلمه کلیدی: خادمین اربعین
  • پاسخی به شایعه پراکنی علیه خادمین اربعین حسینی

    سایتی خبری به نام اسکان نیوز و دو کانال به نام «شهردار» و «شهرما»، با حمله به تفکر جهادی و بسیجی اقدام به انتشار سیاهه ای از دروغ ها و اتهامات علیه یکی از موکب های بزرگ ایرانی در مسیر پیاده روی اربعین و گردانندگان آن کرده است.