کلمه کلیدی: حکم متهمان پرونده شهرداری و اعضای شورای شهر مرودشت