کلمه کلیدی: حکم شرور معروف به شاه مازندران صادر شد