کلمه کلیدی: حمایت از اختصاص ۰.۷ درصد بودجه عمومی به صداوسیما