کلمه کلیدی: حضور ۶۰ هزار زائر ایرانی در سرزمین وحی