کلمه کلیدی: حضور بیش از ۱۳ هزار زندانی بدهکار در زندان