کلمه کلیدی: حسین خرازی؛ فرمانده ای که در میان یارانش گم می شد