کلمه کلیدی: حبس ۸۰ کارفرما با میانگین بدهی ۱۸ میلیارد ریالی