کلمه کلیدی: حاجی علاءالدین در مقابل قانون تسلیم شد