کلمه کلیدی: جولان بادهای ۱۲۰ روزه هوای زابل را ناسالم کرد