کلمه کلیدی: جواد میبدی
  • ذخایر زیرزمینی آب بحرانی شد

    تهران، رکورددار فرونشست جهان

    یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اعلام اجرای طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی از سال آینده گفت: دشت تهران رکورددار نرخ فرونشست در جهان است.