کلمه کلیدی: جنگل می‌سوزد؛ اما دلسوز ندارد
  • جنگل می‌سوزد؛ اما دلسوز ندارد

    جنگل‌های کشور طعمه حریق می‌شود. این داستان غم انگیزی است که هر سال تکرار می‌شود، اما از خسارت‌های سنگینی که به کشور تحمیل می‌کند، آن گونه که باید درس گرفته نمی‌شود.