کلمه کلیدی: جزییات طرح مجلس برای تعطیلی روزهای پنجشنبه ادارات کشور