کلمه کلیدی: جزییات دستگیری عاملان سرقت ۱۰ میلیاردی در تهران