کلمه کلیدی: جزییات تنبیه‌ بدنی یک دانش‌ آموز در شوش