کلمه کلیدی: جزئیات طرح مجلس برای حمایت از مراکز تحقیقاتی ضد‌ آمریکایی