کلمه کلیدی: جزئیات شهادت مامور ناجا در درگیری طایفه ای