کلمه کلیدی: جزئیات دستگیری ضارب سوءقصد به پزشک نجف‌آبادی