کلمه کلیدی: جزئیات تیراندازی به نماینده مجلس استان اصفهان