کلمه کلیدی: جزئیات تصادف «هوو» با 15 سواری در سمنان