کلمه کلیدی: جزئیات بسته پیشنهادی فرانسه به ایران و آمریکا