کلمه کلیدی: جانسون: خروج از اروپا را از امروز اجرا می‌کنیم