کلمه کلیدی: جان کری خطاب به ترامپ: برای فهمیدن برجام کتابم را بخر