کلمه کلیدی: ثبت بزرگترین زلزله در «ترک» و تدوام فوج لرزه‌های هرمزگان