کلمه کلیدی: تیراندازی در سنندج
  • شناسایی عوامل تیراندازی در سنندج

    انتقامجویی اشرار علت اصلی تیراندازی

    پلیس ابعاد جدیدی از تیراندازی دیشب در پارک کودک سنندج را تشریح کرد، عوامل تیراندازی چهار نفر از اشرار سابقه دار سنندج هستند.