کلمه کلیدی: تیراندازی برای قهرمانی پرسپولیس 9 مجروح داشت