کلمه کلیدی: تکرار ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه ایرانی