کلمه کلیدی: تکذیب تنبیه بدنی دانش آموز رفسنجانی با ترانس برق