کلمه کلیدی: تولید UF۴ در راکتور هسته ای اصفهان آغاز شد