کلمه کلیدی: توزیع یارانه غیر نقدی در شرایط تورمی
  • توزیع یارانه غیر نقدی در شرایط تورمی

    یکی از درآمدهایی که در بودجه سالانه تعیین می‌شود پیش‌بینی فروش نفت است که برای سال 97 این رقم 160هزار میلیارد تومان تعیین شد و تاکنون 110 هزار میلیارد تومان آن تحقق یافته است.