کلمه کلیدی: توزیع بسته های حمایتی بین ۱۶ میلیون خانوار