کلمه کلیدی: توافقات مهم درباره ادلب در دیدار پوتین و اردوغان