کلمه کلیدی: تهرانی ها در بهار ۳۵ درصد اجاره بیشتر پرداختند