کلمه کلیدی: تندروهای آمریکا
  • تندروهای آمریکا از چه می‌ترسند؟

    موضع تندروهای واشنگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران مشخص است و آنها تاکنون بارها مانع از حل و فصل این پرونده شده و بتازگی علم تحریم بلند کرده‌اند تا روزنه امید برای به نتیجه رسیدن گفت‌وگوها را از بین ببرند.