کلمه کلیدی: تلفات سیل گلستان به 10 نفر رسید
    • حوادث

    تلفات سیل گلستان به 10 نفر رسید

    با مفقود شدن یک نوجوان 15 ساله در رودخانه گرگانرود بین روستاهای صوفیان و تمرقره قوزی شهرستان کلاله، تعداد تلفات ناشی از سیل و طغیان رودخانه ها در گلستان به 10 نفر رسید.