کلمه کلیدی: تلاش امدادگران برای پیدا کردن سرنشین دیگر پراید ادامه دارد