کلمه کلیدی: تقی عبادی
  • ایجاد 11 کمیته تخصصی استاندارد آب

    طرح نجات منابع آب زیرزمینی کلید خورد

    مدیرکل دفتر استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی، زیست محیطی آب و آبفای وزارت نیرو از اختصاص 500 میلیارد تومان برای اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در بودجه 94 خبر داد.