کلمه کلیدی: تعیین‌تکلیف جاماندگان بسته‌های حمایتی از صبح امروز