کلمه کلیدی: تعداد فوتی های قارچ سمی در کرمانشاه به پنج نفر رسید