کلمه کلیدی: تعداد الواح هخامنشی حدود 30 هزار قطعه است