کلمه کلیدی: تصمیمات خوبی برای برگزاری بهتر حج امسال گرفته شده است