کلمه کلیدی: تصمیم غلط، فروشنده هرمزگانی را روانه زندان کرد