کلمه کلیدی: تصدقت گردم.
  • نامه‌هایی که از کارکرد نامه‌ بودن خود فراتر رفتند

    تصدقت گردم...

    بعد از اختراع خط انسان‌ها برای برقراری ارتباط از نامه استفاده کردند و حتی از این نیز فراتر رفتند و از این ابزار ارتباطی در پیشبرد امور سیاسی و اجتماعی خود نیز بهره گرفتند؛ به همین خاطر نامه‌ها اهمیت بسیاری در تاریخ تکامل روابط انسانی دارند.