کلمه کلیدی: تصاویری از حمله به ناوچه رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۳۳ روزه